VPJ tips

(English follows Vietnamese)

Các nhà lãnh đạo, đừng chỉ ứng phó với hiện tại.  Hãy lên kế hoạch cho tương lai.

Khi bạn đang ở giữa một cuộc khủng hoảng, thật là khó để có được tầm suy nghĩ vượt ra khỏi các ứng phó mang tính chất ngắn hạn. Tuy nhiên, ở cương vị là người lãnh đạo, trọng tâm chính của bạn là việc tập trung suy nghĩ về kế hoạch dài hạn. Xét cho cùng, chỉ có cách làm như vậy thì bạn mới có thể dẫn dắt được tổ chức của mình đến một tương lai tốt nhất có thể. 

Để có thể làm được điều đó, bạn cần phải biết cách ỦY THÁC. Điều này có nghĩa là tin tưởng vào đội ngũ của mình trong việc xử lý các tình huống ngay trước mắt, hỗ trợ cũng như hướng dẫn để họ có thể tự đưa ra những quyết định đúng đắn kể cả trong những tình huống khó khăn. 

Hãy hết lòng đầu tư thời gian của bạn cho việc lập kế hoạch cho tương lai. Bạn cần lường trước được những trở ngại sẽ phát sinh trong nhiều tuần tới, nhiều tháng tới và thậm chí nhiều năm tiếp theo, để có được một lộ trình thích hợp cho tổ chức của mình. 

Nếu bạn có thể tập trung vào những gì sẽ xảy ra trong tương lai, thay vì những gì đang xảy ra ở hiện tại, thì khả năng cao là tổ chức của bạn sẽ trở nên vững mạnh hơn rất nhiều sau cuộc khủng hoảng.

———————————————————

Leaders, Don’t Just Respond to the Moment — Plan for the Future

When you’re in the midst of a crisis, it can be hard to think past your short-term response. But, as a leader, your primary focus needs to be on the long term. After all, it’s your job to lead your people into the best possible future. To be able to do that, you need to delegate. Trust your people to handle the immediate response, and provide them with support and guidance to make tough decisions. Your time should be dedicated to planning for the future. You need to anticipate the obstacles that will arise in the next weeks, months, and even years, and set a course for your organization accordingly. If you can focus on what lies ahead, rather than what’s happening now, you’re more likely to emerge from the crisis stronger than before.


Nguồn: Harvard Business Review

Dịch bởi Tạ Việt Phương

McNulty, E. J. & Marcus, L. (2020, March 25). Are You Leading Through the Crisis … or Managing the Response? Harvard Business Review. Retrieved from Havard Business Review